ខែសីហា 2022 សមយុទ្ធពន្លត់អគ្គីភ័យ

0a386b50ca98dbb9ed63b5c8545bd31
4a66bd3af2d9dd2c30ca31a820b6a8d
77040c4688096bf70ba3130327d10e3
8d346560e10986e1c8ca501c9fd9f92
2022-2-24 翔伟公司大门照片
815271e93d1b0a25729ede364e34084
b5071c145d17818c5bfdd092d99df2b
f3f26912a08b3a988a277da11161d6a
អ្នកពន្លត់អគ្គីភ័យ

កាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះ ក្រុមហ៊ុនរបស់យើងបានធ្វើសមយុទ្ធពន្លត់អគ្គីភ័យដោយជោគជ័យ។

មនុស្សគ្រប់គ្នាបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងសមយុទ្ធនេះ ដើម្បីសិក្សាពីចំណេះដឹង និងការប្រុងប្រយ័ត្នក្នុងការពន្លត់អគ្គីភ័យគ្រប់ប្រភេទ។

ការការពារភ្លើងចាប់ផ្តើមពីការបង្ការ និងពន្លត់ភ្លើង។

ក្រុមហ៊ុនសង្ឃឹមថាអ្នកគ្រប់គ្នាអាចរៀន និងស្ទាត់ជំនាញចំណេះដឹងទាំងនេះ ប៉ុន្តែកុំមានឱកាសប្រើប្រាស់វា។


ពេលវេលាផ្សាយ៖ ០៩-០៩-២០២២